Microsoft Visual J++. JavaTextOut - 3


};

return info;

}

// -------------------------------------------------------

// init

//

// -------------------------------------------------------

public void init()

{

//

String param;

//

//

// ,

param = getParameter(PARAM_Str1);

if (param != null)

m_Str1 = param;

param = getParameter(PARAM_Str2);

if (param != null)

m_Str2 = param;

param = getParameter(PARAM_Str3);

if (param != null)

m_Str3 = param;

param = getParameter(PARAM_Str4);

if (param != null)

m_Str4 = param;

param = getParameter(PARAM_Str5);

if (param != null)

m_Str5 = param;

//

param = getParameter(PARAM_Font1);

if (param != null)

m_Font1 = param;

param = getParameter(PARAM_Font2);

if (param != null)

m_Font2 = param;

param = getParameter(PARAM_Font3);

if (param != null)

m_Font3 = param;

param = getParameter(PARAM_Font4);

if (param != null)

m_Font4 = param;

param = getParameter(PARAM_Font5);

if (param != null)

m_Font5 = param;

//

param = getParameter(PARAM_Type1);

if (param != null)

m_Type1 = param;

param = getParameter(PARAM_Type2);

if (param != null)

m_Type2 = param;

param = getParameter(PARAM_Type3);

if (param != null)

m_Type3 = param;

}

// -------------------------------------------------------

// paint

// paint,

// -------------------------------------------------------

public void paint(Graphics g)